Menu
© 2023 The Golden Group.
All rights reserved
The Golden Group
  1. TGG - Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
  2. 16:43 07/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Cập nhật Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2
  2. 16:24 04/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo mời họp và Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2
  2. 16:41 17/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 11:09 29/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Cập nhật Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 11:26 23/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo mời họp và Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 16:54 08/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  2. 17:32 22/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Cập nhật Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2
  2. 16:45 21/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo mời họp và Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2
  2. 15:04 01/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 14:55 28/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Cập nhật Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 15:27 27/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo mời họp và Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 15:51 07/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Đính chính Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 3
  2. 15:33 03/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
  2. 16:47 30/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Cập nhật Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 3
  2. 17:52 29/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (áp dụng cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 3)
  2. 11:41 09/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo mời họp và Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 3
  2. 11:40 09/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - CBTT liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2
  2. 10:55 08/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2
  2. 16:49 19/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (áp dụng cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2)
  2. 14:49 18/10/2022
  3. DOWNLOAD