Menu
© 2023 The Golden Group.
All rights reserved
The Golden Group
  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2023 và giải trình
  2. 17:18 30/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý IV/2023 và giải trình
  2. 17:18 30/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình bổ sung liên quan đến BCTC Q3 2023
  2. 10:53 13/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính Quý III năm 2023
  2. 17:21 30/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2023
  2. 17:21 30/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý III/2023
  2. 17:21 30/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính Quý II năm 2023
  2. 15:49 28/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2023
  2. 15:48 28/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý II/2023
  2. 15:48 28/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý I/2023
  2. 16:35 28/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2023
  2. 16:35 28/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính Quý I năm 2023
  2. 16:35 28/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022
  2. 15:21 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2022
  2. 15:20 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo tài chính Quý IV/2022
  2. 15:20 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
  2. 17:44 28/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2022
  2. 17:44 28/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo tài chính Quý III/2022
  2. 17:43 28/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Giải trình Báo cáo tài chính đã được soát xét Bán niên 2022
  2. 15:45 29/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được soát xét bán niên 2022
  2. 15:45 29/08/2022
  3. DOWNLOAD