Menu
© 2023 The Golden Group.
All rights reserved
The Golden Group
  1. TGG - Quyết định Tổng giám đốc thay đổi tên Công ty
  2. 15:05 25/05/2023
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
  2. 10:27 05/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 11
  2. 15:26 20/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Quyết định Tổng giám đốc thay đổi Phụ lục ngành nghề kinh doanh đã ban hành kèm Điều lệ công ty
  2. 10:47 08/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Quy chế công bố thông tin
  2. 14:20 06/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Quy chế hoạt động của HĐQT.
  2. 17:06 06/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  2. 17:05 06/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 10.
  2. 17:04 06/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ sửa đổi lần thứ 9.
  2. 15:59 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế hoạt động của HĐQT.
  2. 15:58 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  2. 15:56 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang sửa đổi ngày 31/08/2018 (P1).
  2. 12:23 31/08/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang sửa đổi ngày 31/08/2018 (P2).
  2. 12:22 31/08/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế Quản trị Công ty 2018.
  2. 11:19 19/04/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ Công ty 26032018.
  2. 17:42 27/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ (Phần I ).
  2. 10:35 27/05/2017
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ ( Phần II ).
  2. 10:34 27/05/2017
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ ( Phần III ).
  2. 10:33 27/05/2017
  3. DOWNLOAD